Header Logo

Stai în chirie?

Absența unui contract legal – adică nestipularea clară a drepturilor și obligațiilor chiriașului, pe de o parte, și ale proprietarului, pe de altă parte – poate duce la abuzuri de ambele părți. 


În calitate de chiriaș, este important să-ți cunoști responsabilitățile și privilegiile conferite de lege. Dixiflor ți-a pregătit o trecere în revistă a principalelor drepturi și obligații ce decurg din acest statut, potrivit Noului Cod Civil al României, intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011. Se impune însă o precizare: toate prevederile de mai jos pot fi garantate doar prin semnarea unui contract de închiriere (locațiune); lipsa unui astfel de acord între proprietar (locator) și chiriaș (locatar) poate duce la abuzuri – de ambele părți.

Drepturile tale:

1. Ai dreptul să primești locuința, împreună cu toate accesoriile sale, într-o stare corespunzătoare utilizării acesteia.
2. Ai dreptul la „liniștita și utila folosință” a bunului pe tot parcursul locațiunii (închirierii); proprietarul este obligat să facă tot ceea ce este necesar pentru a-ți asigura acest privilegiu în mod constant, fiind dator să se abţină de la orice ar putea împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosinţă (cum ar fi vizitele neanunțate, în prezența sau absența proprietarului).
3. Locatorul este obligat să efectueze toate reparaţiile necesare pentru menţinerea bunului în stare corespunzătoare de întrebuinţare pe toată durata închirierii, conform destinaţiei stabilite.
4. Proprietarul garantează contra tuturor viciilor imobilului care împiedică sau diminuează utilitatea lui, chiar dacă nu le-a cunoscut la încheierea contractului. Acesta poate fi obligat la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate asupra vieţii, sănătăţii sau integrităţii tale corporale. Dacă viciile nu sunt înlăturate în cel mai scurt termen, ai dreptul la o scădere proporţională a chiriei. În cazul în care defecțiunile sunt atât de grave încât, dacă le-ai fi cunoscut, nu ai fi luat bunul în chirie, poți rezilia contractul, în condiţiile legii.
5. În clădirile cu mai multe apartamente, ai dreptul de a întrebuinţa părţile şi instalaţiile de folosinţă comună potrivit cu destinaţia fiecăreia, la fel ca ceilalți locatari.
6. Ai dreptul să fii anunțat din timp cu privire la părăsirea locuinței. Pentru contractele pe perioadă determinată și nedeterminată (în care nu se stipulează altfel), proprietarul poate denunţa acordul de închiriere prin notificare, cu respectarea unui preaviz ce nu poate fi mai mic de 60 de zile (dacă intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este de o lună sau mai mare) sau 15 zile (pentru un interval mai mic de o lună).

Obligațiile tale:

1. Trebuie să plătești chiria în cuantumul şi la termenul stabilite prin contract.
2. Cheltuielile adiacente generate de utilizarea locuinței (precum întreținere, lumină, cablu, internet etc.) sunt responsabilitatea ta, cu excepția cazului în care în contract se stipulează altfel.
3. Ai obligația de a folosi bunul cu prudenţă şi diligenţă, potrivit destinaţiei stabilite prin contract; dacă aduci modificări imobilului, îi schimbi destinaţia sau dacă îl folosești astfel încât îl prejudiciezi pe proprietar, acesta poate cere daune-interese şi, după caz, rezilierea contractului.
4. Cad în sarcina ta acele reparaţii locative a căror necesitate rezultă din folosinţa obişnuită a bunului.
5. Ești obligat, sub sancţiunea plăţii de daune-interese şi a suportării oricăror alte cheltuieli, să notifici de îndată proprietarul cu privire la necesitatea acelor reparaţii care sunt în sarcina acestuia.
6. Trebuie să permiți examinarea periodică a locuinței de către locator (la intervale rezonabile), precum şi de către aceia care doresc s-o cumpere sau s-o închirieze pe viitor, fără ca acest fapt să împiedice folosința sa obișnuită.
7. Pentru contractele pe perioadă nedeterminată (în care nu s-a convenit altfel), poți denunţa unilateral contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz ce nu poate fi mai mic decât sfertul intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei. Pentru acordurile pe perioadă determinată, trebuie să respecți un termen de preaviz de cel puţin 60 de zile. (Orice clauză contrară este considerată nescrisă.)
8. La încetarea acordului de închiriere, ești obligat să restitui locuința în starea în care ai primit-o (în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii).

 

 

Sursă: Imobiliare.ro

Bloguri Recente

Citește noutățile Dixiflor pentru a rămâne la curent cu informațiile de pe piața imobiliară