Header Logo

Impozit de venit la vânzare imobil 2023

De la 1 ian. 2023, se percepe impozit pe venitul din vânzarea imobilelor din patrimoniul personal  și când prețul nu depășește 450.000 lei. Astfel, în acest caz, vânzătorul unui imobil nu mai este scutit, ca în trecut, de plata impozitului către stat.

În acest sens, OG nr. 16/2022 modifică alin. 1 art. 111 Cod Fiscal după cum urmează:

(1) La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacției prin aplicarea următoarelor cote:

a) 3% pentru construcțiile de orice fel și terenurile aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;

b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deținute o perioadă mai mare de 3 ani.”

Impozit vânzare imobil sub 3 ani

La vânzarea imobilului – apartament, casă, teren – deținut de mai puțin de 3 ani, proprietarul va plăti un impozit de 3% din valoarea bunului.

Impozit vânzare imobil peste 3 ani

Dacă proprietarul vinde un imobil deținut de mai mult de 3 ani, va datora un impozit de 1%, beneficiind astfel de o reducere de 2% față de vânzarea sub 3 ani.

Unde se plătește impozitul?

Impozitul pe venitul din vânzarea proprietăților imobiliare se achită la notariat înainte de autentificarea actului.

Notarul public are obligația să vireze impozitul în contul statului până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat.

Notarul public nu percepe comision statului sau proprietarului pentru aceasă operațiune și nicio parte din suma încasată cu titlu de impozit nu reprezintă venit al biroului notarial.

Cazuri particulare

Când există mai mulţi coproprietari (de exemplu: doi soți care vând un imobil dobândit în timpul căsătoriei, frații care vând o casă moștenită etc.), impozitul datorat Statului se calculează tot la valoarea tranzacției, indiferent de numărul de coproprietari şi a cotelor deținute. De ex., când sunt doi proprietari – soț soție, impozitul nu se calculează separat, la valoarea cotei din imobil care revine fiecărui coproprietar.

Vânzarea între rude până la gradul al III-lea inclusiv (de exemplu: între părinți și copii, bunici, frați etc.), precum și între soți nu este exceptată de la plata impozitului  în baza art. 111 al. 2 Cod Fiscal. Doar la donația între rude nu se plătește impozit.

Persoanele juridice (de exemplu: dezvoltatorii imobiliari) nu datorează plata impozitului definit de art. 111. Acest articol reglementează numai impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

Cetățenii străini care vând o proprietate deținută în România sunt impozitați ca și cetățenii români.  În vederea impozitării, străinii fără cetățenie românească trebuie să obțină și numărul de identificare fiscală (NIF) de la ANAF.

În cazul vânzării prin executare silită, după expirarea termenului de 10 zile inclusiv, în care contribuabilul avea sarcina declarării venitului la organul fiscal competent, pentru transferurile prin alte modalităţi decât procedura notarială sau judecătorească, organul de executare silită sau cumpărătorul, după caz, trebuie să solicite organului fiscal competent stabilirea impozitului şi emiterea deciziei de impunere, conform procedurilor legale, prin depunerea documentaţiei aferente transferului.

Sursă: imopuls.ro